Công văn số 793/STTTT-TTBCXB ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

  Công văn số 1749/STC-TCDN ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.
  Thông báo số 1608/TB-STC ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương về việc lựa chọn đơn vị thực hiện thẩm định giá.
  Công văn số 1392/STC-TCHCSN ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v triển khai thực hiện Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ Tài chính.
  Công văn số 1297/STC-VP ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.
  Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
  Công văn số 507/STTTT-TTBCXB ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Hải Dương V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội và phòng, chống tội phạm.
  Công văn số 684/STC-QLNS ngày 13 tháng 03 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương v/v hướng dẫn công tác quyết toán ngân sách năm 2022.
       
 
TIN TỨC-SỰ KIỆN
Công văn số 1297/STC-VP ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.
Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
Công văn số 593/STNMT-VPĐK ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Sở Tài nguyên và MT tỉnh Hải Dương v/v triển khai thực hiện QĐ số 141/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh v/v ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai.
Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai.
Công văn số 678/CV-STC ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v triển khai thực hiện Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08/02/2023 của Bộ Tài chính.
DỰ THẢO
Công văn số 1749/STC-TCDN ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.
Công văn số 1675/STC-TCHCSN ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v xin ý kiến về dự thảo NQ của HĐND tỉnh quy định định mức phân bổ KP đảm bảo cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật và một số ND cho công tác xử lý v
DỰ THẢO:Quyết định ban hành quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc NS của UBND cấp tỉnh, cấp huyện quản lý.
DỰ THẢO:Quyết định ban hành quy định về quản lý,thanh quyết toán vốn đầu tư từ nguồn NSNN giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ(bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc CT mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Dự Thảo: “Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.
Thông tin dịch vụ tài chính
Công văn số 195/CV-MSTT ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Trung tâm TV&DV Tài chính Hải Dương V/v đề nghị công khai kết quả mua sắm tài sản theo phương thức tập trung (gói thầu cung ứng bàn ghế lớp học).
Thỏa thuận khung số 01/2023/TTK-TTTV&DVTC về việc cung ứng điều hòa nhiệt độ.
Công văn số 173/CV-MSTT ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính Hải Dương V/v công khai kết quả mua sắm tài sản theo phương thức tập trung.
Quyết định số 80/QĐ- TT ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Trung tâm TV và DV Tài chính Hải Dương V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng điều hòa nhiệt độ.
Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý năm 2023 (lần 1.
Văn bản hướng dẫn điều hành Sở
Hướng dẫn 581/STC-TCĐT ngày 03 tháng 03 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v thanh toán, quyết toán công trình sử dụng vốn đầu tư công áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia đối với công trình có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồ
Công văn số 580/STC-TCĐT ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v tiếp tục rà soát, báo cáo số liệu quyết toán vốn đầu tư công DA hoàn thành năm 2022 do phòng TCKH các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp.
Công văn số 439/STC-TCĐT ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.
Công văn số 184/STC-TCHCSN ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.
Công văn số 5312/STC-QLNS ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Quản lý văn bản
Tiêu chí:
Nội dung:
Năm:
Không có dữ liệu
Thông báo
  Thông báo số 1723/TB-STC ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
  Thông báo số 1603/TB-STC ngày 12 tháng 05 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công.
  Thông báo số 1608/TB-STC ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương về việc lựa chọn đơn vị thực hiện thẩm định giá.
  Công văn số 1392/STC-TCHCSN ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v triển khai thực hiện Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ Tài chính.
  Quyết định số 1082/QĐ-STC ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý I năm 2023.
  Quyết định số 852/QĐ-STC ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2022.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na