11 tháng năm 2019 thu ngân sách ước đạt 1.376,4 nghìn tỷ đồng.

  Bộ Tài chính sẵn sàng kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia
  CNTT ngành Tài chính phát huy tính chủ động, sáng tạo, nắm bắt cơ hội của Cách mạng 4.0.
  CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC SỞ TÀI CHÍNH THAM DỰ HỘI THAO KHỐI CÁC CƠ QUAN THAM MƯU TỔNG HỢP NĂM 2019
  Khai trương nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh và cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương
  Xây dựng CSDL quốc gia về Tài chính là dự án trọng điểm của Bộ Tài chính
  Ngành Tài chính đóng vai trò dẫn dắt sự phát triển của kinh tế số
  Đại hội Chi đoàn TNCS HCM Sở Tài chính lần thứ 27, nhiệm kỳ 2019-2022.
       
 
DỰ THẢO
Dự Thảo: Nghị quyết Ban hành quy định một số mức chi phục vụ cho công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Dự Thảo: Nghị quyết Ban hành quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Dự thảo:Đề án Khoán kinh phí sử dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương.
Quản lý văn bản
Tiêu chí:
Nội dung:
Năm:
Không có dữ liệu
Thông báo
  Quyết định số 79/QĐ-STC ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
  Quyết định số 04/QĐ-STC ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán NSNN năm 2019
  Công văn số 3901/STC-NSX ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Sở Tài chính Hải Dương V/v hướng dẫn phân bổ, giao và công khai ngân sách, điều hành dự toán ngân sách cấp xã năm 2020.
  Công văn số 3865/STC-KHNS của Sở Tài chính ngày 26/12/2019 về việc hướng dẫn công tác khóa sổ và quyết toán năm 2019
  Quyết định số 2841/QĐ-STC ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III năm 2019
  Quyết định số 1987/QĐ-STC ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2019
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na