Giá cả thị trường chung
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 07 năm 2021
06/08/2021 04:10:26
Các tin mới hơn
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 07 năm 2022 (04/08/2022)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 06 năm 2022 (04/07/2022)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 05 năm 2022 (07/06/2022)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 04 năm 2022 (06/05/2022)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 03 năm 2022 (07/04/2022)
Các tin cũ hơn
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 06 năm 2021 (07/07/2021)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 05 năm 2021 (10/06/2021)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 04 năm 2021 (06/05/2021)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 03 năm 2021 (07/04/2021)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 02 năm 2021 (05/03/2021)
Thông báo
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
  Quyết định số 1658/QĐ-STC ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai quyết toán thu, chi NSNN năm 2021.
  Thông báo số 2605/STC-QLGCS ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
  Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương V/v đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2021.
  Thông báo số 2453/TB-STC ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công.
  Quyết định số 2169/QĐ-STC ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2022.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na