THÔNG BÁO
Bản đăng ký thi đua năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương.
23/03/2022 08:46:54
Các tin mới hơn
Quyết định số 973/QĐ-STC ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý I năm 2022.(30/05/2022)
Quyết định số 399/QĐ-STC ngày 08 tháng 2 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2021.(30/05/2022)
Quyết định số 105/QĐ-STC ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2022.(30/05/2022)
Về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa các phòng, đơn vị trực thuộc trong hoạt động của Sở Tài chính.(12/05/2022)
Thông báo số 1371/TB-STC ngày 9 tháng 5 năm 2022 V/v phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Dương.(12/05/2022)
Các tin cũ hơn
Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa hè(18/03/2022)
Quyết định về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở,ban,ngành và Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố.(15/03/2022)
Báo cáo đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2021 và triển khai Kế hoạch CCHC năm 2022.(15/03/2022)
Công văn số 180/STTTT-TTBCXB ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền hướng dẫn sử dụng " Phần mềm quản lý, chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà".(21/02/2022)
Quyết định số 84/QĐ-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài chính V/v công bố Danh mục VBQPPL đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2021.(18/02/2022)
Thông báo
  Quyết định số 973/QĐ-STC ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý I năm 2022.
  Quyết định số 399/QĐ-STC ngày 08 tháng 2 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2021.
  Quyết định số 105/QĐ-STC ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2022.
  Về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa các phòng, đơn vị trực thuộc trong hoạt động của Sở Tài chính.
  Thông báo số 1371/TB-STC ngày 9 tháng 5 năm 2022 V/v phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Dương.
  Quyết định số 1406/QĐ-STC ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v kiện toàn Ban chỉ đạo ISO Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na