Tin Sở Tài chính
Những bất cập khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015.
25/11/2019 04:16:29

Việc ban hành Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg đã tạo khung pháp lý, góp phần đẩy mạnh việc xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), huy động các nguồn lực xã hội, cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng đáp ứng yêu cầu xã hội.

Tính đến tháng 8/2019, toàn quốc có 338 ĐVSNCL được đưa vào Danh mục chuyển đổi thành công ty cổ phần. Trong đó, có 213 ĐVSNCL đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào Danh mục chuyển đổi. 38 đơn vị đã được phê duyệt Phương án chuyển đổi, trong đó31 ĐVSNCL đã hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần (không tính đến các ĐVSNCL được chuyển đổi trước khi Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg có hiệu lực).

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi ĐVSNCL thành CTCP còn nhiều lúng túng: việc xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và phương án thực hiện chuyển đổi còn chưa phù hợp; một số ĐVSNCL giảm chất lượng cung ứng dịch vụ công hoặc ngừng cung cấp; một số ngành, lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công có tính chất đặc thù nên sau chuyển đổi không tạo được sự cạnh tranh trên thị trường. 

Từ thực tiễn triển khai, so với quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg còn một số bất cập, vướng mắc như:

- Thẩm quyền phê duyệt Phương án chuyển đổi các ĐVSNCL là Thủ tướng Chính phủ làm kéo dài thời gian thực hiện chuyển đổi;

- Chưa quy định hết đối tượng các ĐVSNCL có khả năng chuyển đổi thành công ty cổ phần như các ĐVSNCL thuộc các cơ quan chuyên môn của Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huyện, các ĐVSNCL là đơn vị trực thuộc của các ĐVSNCL;

- Chính sách ưu đãi về tài chính và đầu tư chưa đủ hấp dẫn để thúc đẩy và tạo động lực cho các ĐVSNCL cổ phần hóa;

- Chưa có hướng dẫn xử lý một số nguồn kinh phí đặc thù của ĐVSNCL mà doanh nghiệp nhà nước không có như số dư Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp; Nguồn kinh phí các Chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ có hình thành tài sản ...

- Chưa có hướng dẫn về cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng các tài sản cơ sở hạ tầng giao cho doanh nghiệp chuyển đổi từ ĐVNSCL quản lý, khai thác. Trong khi đó, thực tế hiện nay nhiều ĐVNSCL đang quản lý các tài sản cơ sở hạ tầng như rừng, cảng, chợ, bến xe ...

- Chưa có quy định về việc bán toàn bộ phần vốn nhà nước hiện có tại ĐVSNCL hoặc kết hợp vừa bán toán bộ vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

- Chưa có hướng dẫn chính sách dôi dư đối với Lãnh đạo ĐVSNCL trong trường hợp không bố trí được việc làm sau chuyển đổi.

                             Minh Thư

Các tin mới hơn
Công văn số 1524/STC-QLNS ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai Dự toán NSNN năm 2020 tỉnh Hải Dương.(01/06/2020)
Từ nhận định đến thực tiễn hành động: Tác động của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế và hành động kịp thời của Chính phủ.(21/04/2020)
Công văn số 389/STC-QLGCS ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019. (18/02/2020)
Hội nghị triển khai Chương trình hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ giữa UBND tỉnh Hải Dương, Bộ Công thương và Samsung Việt Nam.(05/02/2020)
Những hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương khi thực hiện Nghị định 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP (03/02/2020)
Các tin cũ hơn
Công văn số 2932 ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Sở Tài chính Hải Dương V/v rà soát, tổng hợp số liệu về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công là nhà,đất.(18/10/2019)
Một số điểm mới khi trích lập các khoản Dự phòng(14/10/2019)
CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC SỞ TÀI CHÍNH THAM DỰ HỘI THAO KHỐI CÁC CƠ QUAN THAM MƯU TỔNG HỢP NĂM 2019 (07/10/2019)
Khai trương nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh và cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương (02/10/2019)
Đại hội Chi đoàn TNCS HCM Sở Tài chính lần thứ 27, nhiệm kỳ 2019-2022.(26/08/2019)
Thông báo
  Quyết định số 2020/QĐ-STC ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2020.
  Quyết định số 1518/QĐ-STC ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019.
  Công văn số 1714/STC-TCDN ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v Phối hợp hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đăng ký thành lập.
  Công văn số 1319/STC-THTK ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v rà soát,đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2016-2019.
  Quyết định số 1004/QĐ-STC ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2020.
  Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na