Năm 2019
Dự toán NSĐP và phân bổ NS cấp tỉnh năm 2020 trình HĐND tỉnh
06/12/2019 03:40:34

 
Mọi thông tin góp ý, thắc mắc của Người dân và Đơn vị xin nhấn vào đây để phản hồi lại với Cơ quan ! Cơ quan xin được tiếp thu và có giải trình cụ thể, chi tiết./. 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Hướng dẫn xây dựng dự toán 2020(05/12/2019)
Số liệu và báo cáo thuyết minh dự toán NSNN năm 2019 trình HDND (04-12-2018)(05/12/2019)
Thông báo
  Thông báo số 4462/TB-HĐĐG ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng định giá tài sản tỉnh Hải Dương V/v lựa chọn doanh nghiệp thực hiện thẩm định giá tài sản.
  Thông báo thời gian làm việc mùa Đông,kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023:
  Quyết định số 3030/QĐ-STC ngày 6 tháng 10 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi NSNN quý III năm 2022.
  Thu phí khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
  Quyết định số 1658/QĐ-STC ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai quyết toán thu, chi NSNN năm 2021.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na