Ứng dụng CNTT
Hải Dương triển khai hệ thống CSDL Quản lý tài sản công giai đoạn 2020-2022.
18/08/2022 09:31:15

Hải Dương tập trung triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý tài sản công nhằm thực hiện quản lý tập trung và thống nhất số liệu tài sản công trong toàn tỉnh, hình thành CSDL quản lý tài sản công của tỉnh, đáp ứng yêu cầu quản lý tổng thể các loại tài sản công.

Trong tình hình hiện nay, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu. Đây cũng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh Hải Dương. Trong đó, bước đột phá quan trọng nhất là việc ứng dụng CNTT nhằm đổi mới công tác quản lý, sử dụng tài sản công cho các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh, để nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc cung cấp các dịch vụ cơ bản, thiết yếu, cho xã hội ngày càng phát triển.

Ứng dụng CNTT trong quản lý tài sản công đã được Bộ Tài chính triển khai từ năm 2008 với Chương trình quản lý đăng ký tài sản nhà nước. Giai đoạn 2008 - 2020, Chương trình quản lý đăng ký tài sản nhà nước (từ phiên bản 1.0 đến phiên bản 4.0) đã được triển khai đến tất cả các đơn vị Bộ, ngành, cơ quan Trung ương cũng như các tỉnh, thành phố trên cả nước, bước đầu hình thành CSDL quốc gia về tài sản công. Tuy nhiên, CSDLQG về tài sản công giai đoạn này mới chỉ quản lý các loại tài sản là đất trụ sở, nhà, xe ô tô và tài sản cố định khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên.

Năm 2021, Bộ Tài chính nâng cấp hệ thống CSDLQG về tài sản công để đáp ứng yêu cầu quản lý toàn bộ dữ liệu tài sản là đất trụ sở, nhà, xe ô tô và tài sản cố định khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên và tài sản cố định khác có nguyên giá dưới 500 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện nay CSDLQG về tài sản công chỉ cấp tài khoản truy cập đến các đơn vị Sở, ngành tổng hợp và các Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện/ thị xã/ thành phố, không hỗ trợ triển khai đến các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản của các Sở, ngành (Y tế, giáo dục…), UBND cấp huyện (Xã, trường học…).

Trước đây, thực trạng quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn gặp rất nhiều khó khăn, tồn đọng trong công tác tổng hợp số liệu. Để tổng hợp số liệu tài sản cho các cấp quản lý, cán bộ chuyên quản cấp tỉnh, huyện phải trực tiếp nhập dữ liệu vào CSDLQG cho các đơn vị trực tiếp sử dụng. Việc này dẫn tới việc tổng hợp số liệu, thống kê sẽ không được kịp thời, chính xác khi có sự biến động tài sản tại đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản.

Nhiều đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản thuộc các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc UBND tỉnh đã, đang theo dõi quản lý tài sản tại đơn vị mình bằng các phương pháp khác nhau như: phương pháp thủ công; sử dụng ứng dụng kế toán; sử dụng các ứng dụng quản lý tài sản khác... dẫn tới khó khăn trong việc tổng hợp báo cáo, tổng hợp số liệu tài sản công ở các cấp quản lý.

Hiện nay, số liệu về tài sản công của Hải Dương trên CSDLQG về tài sản công đã có một số loại tài sản là đất trụ sở, nhà, xe ô tô và tài sản cố định khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên. Tuy nhiên, số liệu chưa thực sự đầy đủ, chính xác.

Từ những khó khăn nêu trên, năm 2019 Sở Tài chính Hải Dương đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý tập trung và thống nhất tài sản trong toàn tỉnh, hình thành CSDL quản lý tài sản công của tỉnh, đáp ứng yêu cầu quản lý tổng thể các tài sản như đất, nhà, ô tô và những tài sản có nguyên giá trên 500 triệu, các tài sản khác có nguyên giá dưới 500 triệu, tài sản khác (công trình nước sạch, giao thông đường bộ) và công cụ dụng cụ của đơn vị.

Trong giai đoạn 2020 - 2021, Sở Tài chính là cơ quan chủ trì, phối hợp với đơn vị triển khai Hệ thống CSDL Quản lý tài sản công tỉnh Hải Dương triển khai tập huấn, hướng dẫn cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nội dung triển khai được Sở Tài chính căn cứ theo các Kế hoạch ứng dụng CNTT của tỉnh, của Sở Tài chính năm 2020, 2021, 2022 và Kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh, Sở; căn cứ theo Quyết định trong việc tư vấn, phê duyệt đề cương, kết quả lựa chọn nhà thầu, hợp đồng thực hiện trong năm 2020, 2021.

Về mô hình triển khai, CSDL tài sản công tỉnh Hải Dương được thiết lập quản lý tập trung tại Sở Tài chính. Sau khi hệ thống vận hành ổn định, đảm bảo an toàn thông tin, kết nối liên thông với CSDLQG về tài sản công của Bộ Tài chính và các hệ thống khác, CSDL tài sản công tỉnh Hải Dương sẽ được chuyển về đặt tại trung tâm dữ liệu Sở, tỉnh. Hệ thống được xây dựng và triển khai đến các Sở, ngành, các phòng Tài chính – Kế hoạch huyện/thị xã/thành phố và các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản; liên thông dữ liệu giữa các cấp quản lý, sử dụng tài sản; đơn vị sử dụng phần mềm không cần phải cài đặt thêm bất kỳ phần mềm nào mà chỉ cần truy cập bằng tài khoản sử dụng được Sở Tài chính cung cấp. Hệ thống sẽ là kênh duy nhất tổng hợp số liệu tài sản công trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu trao đổi dữ liệu với Hệ thống CSDLQG về tài sản công - Bộ Tài chính.

Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống đã và đang thực hiện triển khai, đào tạo và hướng dẫn nhập dữ liệu tài sản cho hầu hết các Sở, ngành và các Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện/thị xã/thành phố trên địa bàn tỉnh. Hệ thống có đầy đủ các chức năng khai thác, tra cứu thông tin về tài sản, các loại báo cáo theo Thông tư của Bộ Tài chính, Công văn của Sở Tài chính. Đã cung cấp tài khoản, tài liệu hướng dẫn khai thác hệ thống cho các huyện, thị xã, thành phố, sở ngành đã nhập dữ liệu vào CSDL tài sản công. Hệ thống sẵn sàng các chức năng kết nối, đồng bộ dữ liệu với CSDLQG về tài sản công.

Sở Tài chính đã thực hiện đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho các đơn vị thuộc Khối Sở, Ban, Ngành; Khối huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, đã triển khai đến tất cả các đơn vị đầu mối là khối Sở, ban, ngành trên địa bàn và Sở tài chính với số lượng tài khoản đã cấp là 195 tài khoản, số lớp thực hiện đào tạo là 03 lớp. Triển khai đồng bộ trên tất cả 12 huyện, thị xã, thành phố; đã cấp 1200 tài khoản cho toàn bộ các đơn vị khối cơ quan, trường học, khối xã phường; đào tạo 14 lớp theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Trên CSDL tài sản công tỉnh Hải Dương đã có số liệu về tài sản công gồm: đất trụ sở, nhà, xe ô tô và tài sản cố định khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên và tài sản cố định khác có nguyên giá dưới 500 triệu đồng (3.543 tài sản là đất trụ sở; 8.978 tài sản là nhà; 644 tài sản là xe ô tô; 120.094 tài sản khác).

Trong quá trình tập huấn và cập nhật dữ liệu tài sản vào Hệ thống CSDL tài sản công, số liệu tài sản do đơn vị sử dụng cung cấp nhập vào CSDL tài sản công tỉnh Hải Dương chưa đầy đủ, chưa chính xác. Điển hình như: thông tin kê khai về diện tích và hiện trạng sử dụng đất, nhà chưa đầy đủ, chính xác; Tài sản Nhà chưa có thông tin kê khai về khuôn viên Đất…; Thiếu nhiều thông tin quản lý xe ô tô như chức danh sử dụng, số cầu xe, giá mua trên hóa đơn, phương thức mua sắm, hình thức mua sắm, đơn vị mua sắm tập trung, hiện trạng sử dụng; Đối với các loại tài sản khác còn thiếu nhiều thông tin quản lý như phương thức mua sắm, hình thức mua sắm, đơn vị mua sắm tập trung, hiện trạng sử dụng; Biến động điều chuyển tài sản không có thông tin đơn vị nhận điều chuyển tài sản; Biến động giảm tài sản khác còn thiếu nhiều thông tin yêu cầu kê khai như số quyết định, ngày quyết định về việc ghi giảm tài sản, số biên bản, ngày trên biên bản về việc xử lý tiêu hủy, thu hồi… tài sản. Số liệu tài sản của nhiều đơn vị theo dõi trên các hệ thống phần mềm có sự chênh lệch so với số liệu hạch toán trên Bảng cân đối kế toán hàng năm đã nộp Kho bạc NN. Do vậy, việc rà soát, chuẩn hoá dữ liệu tài sản để chuyển đổi vào hệ thống Cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Hải Dương gặp nhiều trở ngại, tốn công sức, thời gian.

Nguyên nhân của những tồn tại trên là do công tác quản lý tài sản công chưa được quan tâm đúng mức; nguồn dữ liệu tài sản là do các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản cung cấp để cập nhật, chuyển đổi chưa chính xác; do quá trình theo dõi tài sản còn mang tính chất thủ công; công tác bàn giao tài sản tại các đơn vị chưa được chính xác, kịp thời, các cấp quản lý chưa có sự quan tâm, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn đơn vị trong quá trình hạch toán tài sản…

Để tháo gỡ những tồn tại trên, Sở Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở, các sở ngành, huyện/thị xã/thành phố và các đơn vị cung cấp dịch vụ đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản rà soát, cập nhật đầy đủ dữ liệu nhằm đảm bảo CSDL tài sản công tỉnh Hải Dương đầy đủ, chính xác.

Hàng năm, khi thẩm tra phê duyệt quyết toán của đơn vị, cần đối chiếu
đảm bảo khớp đúng số liệu giữa sổ tài sản trên Hệ thống CSDL tài sản công của tỉnh với bảng cân đối kế toán của các đơn vị. Tiếp tục nghiên cứu, mở rộng CSDL tài sản công để theo dõi, quản lý các loại tài sản khác nếu được tỉnh phân công. Sở Tài chính cũng thống nhất chỉ đạo việc cập nhật dữ liệu vào CSDL tài sản công tỉnh và CSDLQG về tải sản công; chỉ đạo các phòng chuyên môn chuyên quản các sở ngành, huyện/thị xã/thành phố tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý tài sản công. Sau khi CSDL được hoàn thiện và vận hành ổn định, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế vận hành Hệ thống CSDL tài sản công tỉnh Hải Dương.

Một số hình ảnh về các buổi tập huấn:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
P/s: Phòng Tin học và TK - Phòng QL Giá và Công sản 
 
Các tin mới hơn
Giao ban công nghệ thông tin ngành Tài chính: Bàn giải pháp triển khai năm 2022(23/09/2022)
Bộ Tài chính tiếp tục đứng đầu các bộ về chuyển đổi số(25/08/2022)
Bộ Tài chính tiếp tục đứng đầu các bộ về chuyển đổi số(25/08/2022)
Các tin cũ hơn
Mô hình kết nối SRX300 cho các phòng Tài chính kế hoạch huyện,thành phố,thị xã.(22/11/2019)
Thông báo
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
  Quyết định số 1658/QĐ-STC ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai quyết toán thu, chi NSNN năm 2021.
  Thông báo số 2605/STC-QLGCS ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
  Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương V/v đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2021.
  Thông báo số 2453/TB-STC ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công.
  Quyết định số 2169/QĐ-STC ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2022.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na