Chuyển đổi số
Bộ Tài chính ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính.
08/03/2024 08:48:24

     Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BTC ngày 18/01/2024 quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2024. Thông tư 03 thay thế Thông tư số 65/2018/TT-BTC ngày 31/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính.

 

       Thông tư 03 áp dụng đối với các đối tượng sau: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính. Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính.

       Theo thông tư, hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình, kết quả hoạt động chủ yếu của ngành Tài chính và các đặc điểm cơ bản của đối tượng quản lý của ngành Tài chính nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của ngành Tài chính và các cơ quan Nhà nước; công tác đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển các lĩnh vực quản lý của ngành Tài chính; đáp ứng nhu cầu trao đổi, chia sẻ thông tin thống kê tài chính theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn Luật Thống kê.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính bao gồm: Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư; Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư.

      Cụ thể, nhóm chỉ tiêu “Ngân sách nhà nước” gồm các nội dung: Thu ngân sách nhà nước và cơ cấu thu; Chi ngân sách nhà nước và cơ cấu chi; Bội chi ngân sách nhà nước...

      Nhóm chỉ tiêu “Quản lý ngân quỹ nhà nước” gồm các nội dung: Thu, chi ngân quỹ nhà nước; Sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi/Xử lý ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt.

Nhóm chỉ tiêu “Nợ công” gồm các nội dung: Vay và trả nợ công; Vay và trả nợ của Chính phủ; Vay và trả nợ được Chính phủ bảo lãnh; Vay và trả nợ của Chính quyền địa phương; Vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp; Vay và trả nợ nước ngoài của quốc gia...

      Lĩnh vực chứng khoán gồm các chỉ tiêu: Chỉ số chứng khoán; Giá trị vốn hoá thị trường cổ phiếu; Khối lượng và giá trị chứng khoán giao dịch; Số lượng công ty chứng khoán có giấy phép hoạt động; Hoạt động đấu thầu trái phiếu; Giao dịch trái phiếu Chính phủ…

      Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm có các chỉ tiêu sau: Doanh thu phí bảo hiểm; Chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm.

      Lĩnh vực Xuất, nhập khẩu có các chỉ tiêu: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa chịu thuế; Chỉ số đơn giá và lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu…

     Bộ Tài chính giao nhiệm vụ cho Cục Tin học và Thống kê tài chính: Chủ trì tổng hợp thông tin thống kê được quy định trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính; Thực hiện phổ biến thông tin thống kê tài chính; Chủ trì xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thu thập, tổng hợp, lưu trữ, khai thác thông tin từ hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính...

     Các đơn vị liên quan theo phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tổ chức triển khai thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu được phân công trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính theo quy định.

Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thu thập, tổng hợp và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, Ban, ngành địa phương cung cấp thông tin để thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê được phân công trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính theo quy định. Đồng thời, tổ chức thực hiện phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thu thập, tổng hợp, lưu trữ, khai thác thông tin đối với hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; đảm bảo tính kết nối, liên thông, chia sẻ, tích hợp thông tin, dữ liệu với Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính, các hệ thống thông tin tác nghiệp và cơ sở dữ liệu chuyên ngành của đơn vị.

                                                                                                                                      Nguồn: https://mof.gov.vn

Các tin mới hơn
Công văn số 537/STTTT-BCVTCNTT ngày 5 tháng 4 năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương V/v góp ý dự thảo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp sở, cấp huyện.(09/04/2024)
Bộ Tài chính đánh giá kết quả chuyển đổi số thông qua bộ chỉ số(08/03/2024)
Tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Đề án 06(08/03/2024)
Cục Tin học và Thống kê tài chính với công tác quản lý chứng thư số, chữ ký số(08/03/2024)
Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.(08/03/2024)
Các tin cũ hơn
Hóa đơn điện tử giúp đẩy nhanh chuyển đổi số.(08/03/2024)
SỰ KHÁC NHAU GIỮA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ(07/04/2023)
Sửa Luật Giao dịch điện tử để thể chế hóa chủ trương về kinh tế số, chuyển đổi số(20/09/2022)
Thanh toán không dùng tiền mặt từ Trung Quốc(31/08/2022)
Ngành tài chính đẩy mạnh chuyển đổi số(25/08/2022)
Thông báo
  Quyết định số 1365/QĐ-STC ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý I năm 2024.
  Quyết định số 679/QĐ-STC ngày 28 tháng 2 năm 2024 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2023.
  Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc công bố DM TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  THÔNG BÁO:Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
  Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
  Thông báo thời gian làm việc mùa hè:
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na