Tin Bộ Tài chính
Bộ Tài chính tiếp tục đứng đầu mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
Thu ngân sách nhà nước 8 tháng bằng 58,3% dự toán
Hơn 148 dự án, nhiệm vụ CNTT được triển khai trong nửa đầu năm 2020
11 tháng năm 2019 thu ngân sách ước đạt 1.376,4 nghìn tỷ đồng.
Bộ Tài chính sẵn sàng kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia
CNTT ngành Tài chính phát huy tính chủ động, sáng tạo, nắm bắt cơ hội của Cách mạng 4.0.
Xây dựng CSDL quốc gia về Tài chính là dự án trọng điểm của Bộ Tài chính
Ngành Tài chính đóng vai trò dẫn dắt sự phát triển của kinh tế số
Thu ngân sách đạt kết quả khả quan
Mô hình ứng dụng CNTT nào phục vụ quản lý ngân sách thống nhất?
12
Thông báo
  Công văn số 3199/STC-VP ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công khai thủ tục hành chính.
  Công văn số 2379/STC-QLNS ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023.
  Quyết định số 2020/QĐ-STC ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2020.
  Quyết định số 1518/QĐ-STC ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019.
  Công văn số 1714/STC-TCDN ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v Phối hợp hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đăng ký thành lập.
  Công văn số 1319/STC-THTK ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v rà soát,đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2016-2019.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na