QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Công văn số 2181/STC-QLNS ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; tình hình KTXH và tình hình thực hiện Nghị Quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 6 th
Công văn Số:1728/BC-STC ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm phục hồi nhanh và phát triển bền vững theo Kế hoạch hành động số 112/KH-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Hải Dương đến hết tháng 5 n
Công văn số:1262/BC-STC ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm phục hồi nhanh và phát triển bền vững theo Kế hoạch hành động số 112/KH-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Hải Dương.
Kế hoạch số 700/KH-STC ngày 14 tháng 03 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của Sở Tài chính thực hiện chương trình hành động của UBND tỉnh về phát triển KTXH và bảo đảm quốc phòng,an ninh đồng bằng Sông Hồng đến n
Thông báo
  Quyết định số 1365/QĐ-STC ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý I năm 2024.
  Quyết định số 679/QĐ-STC ngày 28 tháng 2 năm 2024 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2023.
  Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc công bố DM TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  THÔNG BÁO:Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
  Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
  Thông báo thời gian làm việc mùa hè:
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na