Tin Sở Tài chính
Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031...
Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031. Bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ, Bí thư và Phó bí thư Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030
Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031...
Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031. Bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ, Bí thư và Phó bí thư Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030
Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Hải Dương: Chỉ số hài lòng của người dân với chính quyền trong nhóm dẫn đầu cả nước
V/v Tăng cường tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu trên địa bàn tỉnh.
Hải Dương tăng 34 bậc, vươn lên nhóm khá trong bảng xếp hạng PCI năm 2021
Hội nghị Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hải Dương
Thực hiện thông báo Nghị quyết số 628-TB/TU ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 01/04/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.
Công văn số 418/STP-PBGDPL ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương V/v hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.
26/3 hằng năm là Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương
Công văn số 346/STTTT-TTBCXB ngày 18 tháng 03 năm 2022 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Hải Dương V/v Tuyên truyền " Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương" năm 2022.
123456789
Thông báo
  Quyết định số 973/QĐ-STC ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý I năm 2022.
  Quyết định số 399/QĐ-STC ngày 08 tháng 2 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2021.
  Quyết định số 105/QĐ-STC ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2022.
  Về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa các phòng, đơn vị trực thuộc trong hoạt động của Sở Tài chính.
  Thông báo số 1371/TB-STC ngày 9 tháng 5 năm 2022 V/v phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Dương.
  Quyết định số 1406/QĐ-STC ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v kiện toàn Ban chỉ đạo ISO Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na