QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Tỉnh ủy Hải Dương về việc tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới.
Kế hoạch số 04-KH/BDVTU ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận.
Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương Ban hành Quy định tiêu chí, thang điểm và phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp tỉnh Hải Dương.
Kế hoạch số 491/KH-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
Thông báo
  Thông báo số 156/TB-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2023.
  Công văn số 2518/CQTTTCT ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Cơ quan thường trực tổ công tác đề án 06 tỉnh Hải Dương V/v hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID.
  Thông báo số 4462/TB-HĐĐG ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng định giá tài sản tỉnh Hải Dương V/v lựa chọn doanh nghiệp thực hiện thẩm định giá tài sản.
  Thông báo thời gian làm việc mùa Đông,kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023:
  Quyết định số 3030/QĐ-STC ngày 6 tháng 10 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi NSNN quý III năm 2022.
  Thu phí khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na