NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
Công văn số 1523/STTTT-TTBCXB ngày 25 tháng 9 năm 2023 V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.
Công văn số 145/BATGT-VP ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Ban An toàn giao thông Hải Dương V/v tuyên truyền, đăng ký tác phẩm dự thi Liên hoan phim toàn quốc về ATGT năm 2023.
Công văn số 1855/KH-SVHTTDL ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng kỷ niệm ngày Du lịch Thế giới 27/9/2023.
Công văn số 1488/STTTT-TTBCXB ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.
Công văn số 1433/STTTT-TTBCXB ngày 8 tháng 9 năm 2023 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.
Công văn số 1338/STTTT-TTBCXB ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, phát các chương trình phát thanh trên hệ thống thông tin cơ sở.
Công văn số 1246/STTTT-TTBCXB ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.
Công văn số 1187/STTTT-TTBCXB ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Sở Thông tin truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội.
Công văn số 1610/HĐPH ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hải Dương V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5.
Công văn số 1128/KH-STTTT ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Hải Dương về Kế hoạch tuyên truyền " Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, t
12
Thông báo
  Công văn số 3776/STC-QLGCS ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v tổ chức điều tra chi phí sản xuất và giá thành sản xuất thóc hàng hóa vụ Mùa năm 2023.
  Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023” trên địa bàn tỉnh Hải Dương (đợt 2)
  Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương V/v công bố DMTTHC mới, DMTTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  Công khai Quyết toán thu, chi NSNN năm 2022
  Quyết định số 2573/QĐ-STC ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2023.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na