NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
Công văn số Số:578/STTTT-TTBCXB ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 02 tháng 04).
Công văn số Số:528/STTTT-TTBCXB ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 01 tháng 04).
Công văn số Số:489/STTTT-TTBCXB ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 05 tháng 03).
Công văn số Số:435/STTTT-TTBCXB ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 04 tháng 03).
Công văn số Số:404/STTTT-TTBCXB ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 03 tháng 03).
Công văn số Số:359/STTTT-TTBCXB ngày 08 tháng 3 năm 2024 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 02 tháng 03).
Công văn số Số:321/STTTT-TTBCXB ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 01 tháng 03).
Công văn số:407/KH-SVHTTDL ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3).
Kế hoạch số Số:278/KH-STTTT ngày 23 tháng 2 năm 2024 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v Thông tin, tuyên truyền năm 2024.
Công văn số Số:279/STTTT-TTBCXB ngày 22 tháng 2 năm 2024 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 3 tháng 02).
12345
Thông báo
  Quyết định số 1365/QĐ-STC ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý I năm 2024.
  Quyết định số 679/QĐ-STC ngày 28 tháng 2 năm 2024 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2023.
  Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc công bố DM TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  THÔNG BÁO:Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
  Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
  Thông báo thời gian làm việc mùa hè:
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na