DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương V/v phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025;chuyển nguồn chi đầu tư phát triển năm 2022 sang năm 2023 và phân bổ vốn ngân sách địa phương
Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương V/v phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 lần 3 (vốn ngân sách tỉnh.
Hướng dẫn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 sang 2023.
Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương V/v Phân bổ, điểu chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025.
Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương 05 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương.
Thông báo
  Công văn số 3776/STC-QLGCS ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v tổ chức điều tra chi phí sản xuất và giá thành sản xuất thóc hàng hóa vụ Mùa năm 2023.
  Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023” trên địa bàn tỉnh Hải Dương (đợt 2)
  Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương V/v công bố DMTTHC mới, DMTTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  Công khai Quyết toán thu, chi NSNN năm 2022
  Quyết định số 2573/QĐ-STC ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2023.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na