DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương V/v phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025;chuyển nguồn chi đầu tư phát triển năm 2022 sang năm 2023 và phân bổ vốn ngân sách địa phương
Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương V/v phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 lần 3 (vốn ngân sách tỉnh.
Hướng dẫn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 sang 2023.
Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương V/v Phân bổ, điểu chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025.
Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương 05 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương.
Thông báo
  Quyết định số 1365/QĐ-STC ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý I năm 2024.
  Quyết định số 679/QĐ-STC ngày 28 tháng 2 năm 2024 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2023.
  Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc công bố DM TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  THÔNG BÁO:Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
  Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
  Thông báo thời gian làm việc mùa hè:
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na