Tin Sở Tài chính
SỞ TÀI CHÍNH HẢI DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020
22/01/2020 02:01:24

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Hướng dẫn số 28/HD-CĐVC ngày 07/11/2019 của Công đoàn Viên chức tỉnh Hải Dương;

Ngày 10/01/2020, Công đoàn Sở Tài chính phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020.          Hội nghị đã được nghe các báo cáo tổng kết năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 về các lĩnh vực: Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và phong trào thi đua của cơ quan; Công tác Công đoàn; Hoạt động  của Ban Thanh tra nhân dân, và các báo cáo : Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020, Quy chế xếp hạng lao động, quy chế quản lý tài sản công; Báo cáo công khai tài chính năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020.

          Tại Hội nghị đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan tham gia phát biểu ý kiến về các lĩnh vực: Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ; Các giải pháp tăng cường hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, và số giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đoàn viên công đoàn.

          Đồng chí Nguyễn Trọng Hưng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở đã Thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị phát biểu chỉ đạo và giao cho Ban Chấp hành Công đoàn, Văn phòng sở phối hợp với các đơn vị trực thuộc sở tiếp thu các ý kiến tham gia của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, bổ sung vào các báo cáo và có các giải pháp tham mưu với ban giám đốc sở thực hiện tốt  công tác chuyên môn, các hoạt động phong trào và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Sở Tài chính.

          Hội nghị đã thông qua biểu quyết các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 như sau: 

-         Về tập thể

       + Cơ quan Sở Tài chính đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua.    

   +Xây dựng các tổ chức đoàn thể trong cơ quan: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Tự vệ, đạt các danh hiệu trong sạch vững mạnh và xuất sắc được cấp trên khen th­ưởng.

+ 100% các phòng, đơn vị, Trung tâm thuộc Sở đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; Trong đó có 15% trở lên đạt tập thể lao động xuất sắc.

+ Phấn đấu 100% tổ Công đoàn đạt danh hiệu tổ Công đoàn tiên tiến; trong đó có 30% đạt tổ Công đoàn xuất sắc.

+ Có 100% tổ Nữ công đạt danh hiệu tổ Nữ công "Hai giỏi".

-         Về cá nhân:

 + 100% Cán bộ công chức, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong đó có 15% cán bộ đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Không có cán bộ công chức mắc sai phạm bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

+ 15% cán bộ cán bộ công chức có thành tích xuất sắc đề nghị Bộ Tài chính, UBND tỉnh tặng Bằng khen và Giám đốc Sở tặng giấy khen.

+ Có 100% đoàn viên công đoàn (đủ điều kiện bình xét) đạt danh hiệu đoàn viên tiên tiến; trong đó có 30% đoàn viên đạt danh hiệu xuất sắc được Chủ tịch công đoàn tặng Giấy khen.

+ 100% cán bộ nữ (đủ điều kiện bình xét) đạt danh hiệu Nữ công "Hai giỏi".
 
                                                                                                                         Nhữ Hữu Nhuần-Công đoàn Sở
Các tin mới hơn
Công văn số 389/STC-QLGCS ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019. (18/02/2020)
Hội nghị triển khai Chương trình hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ giữa UBND tỉnh Hải Dương, Bộ Công thương và Samsung Việt Nam.(05/02/2020)
Những hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương khi thực hiện Nghị định 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP (03/02/2020)
Các tin cũ hơn
Những bất cập khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015.(25/11/2019)
Công văn số 2932 ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Sở Tài chính Hải Dương V/v rà soát, tổng hợp số liệu về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công là nhà,đất.(18/10/2019)
Một số điểm mới khi trích lập các khoản Dự phòng(14/10/2019)
CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC SỞ TÀI CHÍNH THAM DỰ HỘI THAO KHỐI CÁC CƠ QUAN THAM MƯU TỔNG HỢP NĂM 2019 (07/10/2019)
Khai trương nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh và cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương (02/10/2019)
Thông báo
  Quyết định số 3162/QĐ-STC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Sở Tài chính Hải Dương Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Tài chính.
  Công văn số 389/STC-QLGCS ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019.
  Công văn số 289/CV-STC ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v đăng ký mã số dự án đầu tư và nhập dự toán ngân sách nhà nước -vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
  Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành năm 2019.
  Quyết định số 79/QĐ-STC ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
  Quyết định số 04/QĐ-STC ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán NSNN năm 2019
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na