THÔNG BÁO
Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
15/11/2018 03:16:51
Các tin mới hơn
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công(16/09/2019)
Kế hoạch số 1076/KH-STC ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Sở Tài chính Hải Dương V/v thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.(06/08/2019)
Quyết định số 86/QĐ-STC ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán NSNN năm 2018(17/01/2019)
Về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi(15/11/2018)
Về việc phê duyệt Đề án "Tổng kế toán nhà nước"(15/11/2018)
Các tin cũ hơn
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục quản lý, giám sát bảo hiểm(15/11/2018)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na