Tin Bộ Tài chính
11 tháng năm 2019 thu ngân sách ước đạt 1.376,4 nghìn tỷ đồng.
Bộ Tài chính sẵn sàng kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia
CNTT ngành Tài chính phát huy tính chủ động, sáng tạo, nắm bắt cơ hội của Cách mạng 4.0.
Xây dựng CSDL quốc gia về Tài chính là dự án trọng điểm của Bộ Tài chính
Ngành Tài chính đóng vai trò dẫn dắt sự phát triển của kinh tế số
Thu ngân sách đạt kết quả khả quan
Mô hình ứng dụng CNTT nào phục vụ quản lý ngân sách thống nhất?
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết trực tuyến ngành Tài chính năm 2019
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết trực tuyến ngành Tài chính năm 2019
Cân đối NSNN 5 tháng bội thu
12
Thông báo
  Quyết định số 3162/QĐ-STC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Sở Tài chính Hải Dương Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Tài chính.
  Công văn số 389/STC-QLGCS ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019.
  Công văn số 289/CV-STC ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v đăng ký mã số dự án đầu tư và nhập dự toán ngân sách nhà nước -vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
  Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành năm 2019.
  Quyết định số 79/QĐ-STC ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
  Quyết định số 04/QĐ-STC ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán NSNN năm 2019
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na