Tin Bộ Tài chính
Ngành Tài chính đóng vai trò dẫn dắt sự phát triển của kinh tế số
Thu ngân sách đạt kết quả khả quan
Mô hình ứng dụng CNTT nào phục vụ quản lý ngân sách thống nhất?
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết trực tuyến ngành Tài chính năm 2019
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết trực tuyến ngành Tài chính năm 2019
Cân đối NSNN 5 tháng bội thu
Đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017
Cân đối NSNN tháng 4 và 4 tháng có thặng dư
Báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 4 vừa được Bộ Tài chính công bố đã cho thấy nhiều kết quả tích cực. Theo đó, cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 4 và 4 tháng có thặng dư. Như vậy đây là tháng thứ 2 liên tiếp trong năm 2019 NSNN có thặng dư.
Bộ Tài chính ban hành kiến trúc cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 585/2019/QĐ-BTC ngày 03/4/2019 phê duyệt Kiến trúc cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính.
12
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na