Tin Bộ Tài chính
Bộ Tài chính sẵn sàng kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia
CNTT ngành Tài chính phát huy tính chủ động, sáng tạo, nắm bắt cơ hội của Cách mạng 4.0.
Xây dựng CSDL quốc gia về Tài chính là dự án trọng điểm của Bộ Tài chính
Ngành Tài chính đóng vai trò dẫn dắt sự phát triển của kinh tế số
Thu ngân sách đạt kết quả khả quan
Mô hình ứng dụng CNTT nào phục vụ quản lý ngân sách thống nhất?
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết trực tuyến ngành Tài chính năm 2019
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết trực tuyến ngành Tài chính năm 2019
Cân đối NSNN 5 tháng bội thu
Đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
12
Thông báo
  Quyết định số 2841/QĐ-STC ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III năm 2019
  Quyết định số 1987/QĐ-STC ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2019
  Quyết định số 1850/QĐ-STC ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018
  Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Hải Dương V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính.
  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công
  Kế hoạch số 1076/KH-STC ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Sở Tài chính Hải Dương V/v thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na