Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Skip Navigation LinksSở Tài Chính Hải Dương > HT QLCL ISO 9001:2008
Skip navigation links
Giới thiệu
Chức năng , nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Kỷ yếu Sở tài chính
Tin tức - Sự kiện
Tin Bộ tài chính
Tin Sở tài chính
Công khai NSNN
Các hướng dẫn chung
Dự toán
Quyết toán
Dịch vụ tài chính
HT QLCL ISO 9001:2008
Thủ tục hành chính
Ứng dụng CNTT
Văn bản pháp quy
Kết luận thanh tra
Thông Tin Đấu ThầuQuy trình xác định đơn giá thuê đất cho từng dự án cụ thể 
 

1. Mục đích

Qui định trình tự, nội dung và trách nhiệm của các cá nhân đơn vị có liên quan trong việc xác định giá thuê đất cho từng dự án cụ thể khi Nhà nước cho thuê đất.

2 . Phạm vi áp dụng

- Áp dụng cho việc xác định giá thuê đất cho từng dự án cụ thể đối với trường hợp tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại địa bàn tỉnh Hải Dương (Trừ trường hợp cho thuê đất theo hình thức đấu giá);

- Phòng quản lý giá – công sản chủ trì tổ chức thực hiện qui trình này.

3. Tài liệu viện dẫn

-  Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính Phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP;

- Quyết định số 2497/2006/QĐ-UBND ngày 17/7/2006 của UBND tỉnh Hải Dương V/v Ban hành Quy định về đơn giá thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

-  Quyết định số 4308/2004/QĐ-UB ngày 26/10/2004 của UBND tỉnh Hải Dương V/v Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh

- Quyết định ban hành bảng giá các loại đất hàng năm của UBND tỉnh Hải Dương.

4. Thuật ngữ, ký hiệu

Liên ngành: Gồm đại diện các ngành: Sở Tài chính - Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế;

TP: Trưởng phòng

CV: Chuyên viên

QLG – CS: quản lý giá – công sản

 5. Nội dung quy trình

    5.1 Lưu đồ

  

5.2. Mô tả

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

5.2.1.          Bộ phận Văn thư Sở nhận hồ sơ thuê đất trình Giám đốc Sở giao nhiệm vụ thực hiện.

Hồ sơ xác định giá thuê đất gồm:

- Quyết định cho thuê đất của cấp có thẩm quyền kèm theo Trích lục Bản đồ hoặc trích lục đo vẽ Bản đồ địa chính khu đất cho thuê;

- Quy hoạch mặt bằng sử dụng đất thuê được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Quyết định phê duyệt dự án.

Bước 2: Giao nhiệm vụ, phân công chuyên viên thực hiện

5.2.2.          Giám đốc Sở/ Phó Giám đốc Sở được phân công giao nhiệm vụ cho phòng Quản lý giá - công sản.

5.2.3.          Trưởng phòng Quản lý giá - công sản căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc và công việc của Phòng để phân công chuyên viên thực hiện.

Bước 3: Kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ.

5.2.4.          Chuyên viên được phân công chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá hồ sơ, trường hợp thiếu thì yêu cầu tổ chức thuê đất bổ sung hồ sơ.

Bước 4: Khảo sát, chuẩn bị phương án báo cáo.

5.2.5.          Sau khi nhận đủ hồ sơ, chuyên viên được phân công tiến hành khảo sát thực tế vị trí thửa đất cho thuê, xây dựng phương án giá thuê (căn cứ vào đơn giá cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 2497/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Bảng giá các loại đất do UBND tỉnh quy định hiện hành, mục đích đất thuê và các quy định tại dự án được duyệt), chuẩn bị nội dung (theo mẫu BM-GCS-03-01) để báo cáo Liên ngành tại cuộc họp thẩm định.

Bước 5: Họp Liên ngành thống nhất phương án giá thuê

5.2.6.          Chuyên viên được phân công lập giấy mời họp (theo mẫu BM-GCS-03-02) hoặc thống nhất với các Sở, Ngành có liên quan về phương án giá thuê đất. Nội dung thống nhất được lập thành biên bản (theo mẫu BM-GCS-03-03).

Bước 6: Soạn thảo quyết định và trình duyệt

5.2.7.          Căn cứ Biên bản liên ngành, chuyên viên được phân công soạn thảo quyết định phương án giá thuê đất; Trưởng phòng Quản lý giá - công sản kiểm tra, hoàn thiện để trình Giám đốc phê duyệt.

Bước 7: Phê duyệt quyết định

5.2.8.          Giám đốc Sở xem xét, phê duyệt quyết định đơn giá thuê đất do Trưởng phòng/ Phó trưởng phòng được phân công phụ trách trình duyệt.

Bước 8: Ban hành văn bản và lưu hồ sơ theo quy định

5.2.9.          Sau khi có quyết định phê duyệt của Giám đốc, chuyên viên được phân công chuyển Văn thư của Sở để ban hành văn bản, gửi cho các đơn vị liên quan (Tổ chức thuê đất, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế) và lưu hồ sơ theo qui định tại mục 6 của qui trình.

6. Hồ sơ

STT

Tên hồ sơ

Mã số

Thời gian lưu

Trách nhiệm lưu

01

Quyết định cho thuê đất của cấp có thẩm quyền

 

Theo quy định

CV được phân công

02

Quy hoạch mặt bằng sử dụng đất thuê được cấp có thẩm quyền phê duyệt

 

Theo quy định

CV được phân công

03

Quyết định phê duyệt dự án

 

Theo quy định

CV được phân công

04

Hồ sơ GPMB và hồ sơ tài chính khác

 

Theo quy định

CV được phân công

05

Biên bản liên ngành

 

Theo quy định

CV được phân công

06

Quyết định giá thuê đất

 

Theo quy định

- Văn thư

- CV được phân công

7. Phụ lục

(1)      BM-GCS-03-01: Báo cáo phương án giá thuê đất;

(2)      BM-GCS-03-02: Giấy mời họp;

(3)      BM-GCS-03-03: Biên bản Liên ngành

BM-GCS-03-03_Bien ban hop lien nganh.doc;

(4)      BM-GCS-03-04: Quyết định phê duyệt đơn giá thuê đất.

BM-GCS-03-04_QD phe duyet don gia khi cho thue dat.doc 

Tin mới
Liên Kết Website
Lượt truy cập
177683