Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Skip Navigation LinksSở Tài Chính Hải Dương > HT QLCL ISO 9001:2008
Skip navigation links
Giới thiệu
Chức năng , nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Kỷ yếu Sở tài chính
Tin tức - Sự kiện
Tin Bộ tài chính
Tin Sở tài chính
Công khai NSNN
Các hướng dẫn chung
Dự toán
Quyết toán
Dịch vụ tài chính
HT QLCL ISO 9001:2008
Thủ tục hành chính
Ứng dụng CNTT
Văn bản pháp quy
Kết luận thanh tra
Thông Tin Đấu ThầuQuy trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
 

1.       Mục đích

Quy định trình tự, nội dung và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan trong thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

2.       Phạm vi áp dụng

-       Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án thu hồi đất do UBND tỉnh phê duyệt.

-       Phòng quản lý giá – công sản chủ trì tổ chức thực hiện qui trình này.

3.       Tài liệu viện dẫn

-    Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

-    Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai;

-    Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

-    Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và nghị định 187/2004/NĐ-CP;

-    Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ qui định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

-    Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004;

-    Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 2/8/2006 về sửa đổi bổ sung Thông tư 116/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 197/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

-    Quyết định số 4308/2004/QĐ-UBND ngày 26/10/2004 của UBND tỉnh về ban hành qui chế quản lý Nhà nước về giá;

-    Quyết định số 2829/2007/QĐ-UBND ngày 06/08/2007 của UBND tỉnh về ban hành đơn giá nhà cửa, các công trình kiến trúc để bồi thường giải phóng mặt bằng;

-    Quyết định số 1795/2005/QĐ-UBND ngày 05/05/2005 của UBND tỉnh về ban hành qui định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

-    Quyết định số 1322/2006/QĐ-UBND ngày 05/04/2006 của UBND tỉnh về ban hành “Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi và đào đắp ao nuôi trồng thủy sản; Đơn giá bồi thường di chuyển mồ, mả; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá bồi thường đất thu hồi có thời hạn (đất mượn thi công) khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

-    Quyết định của UBND tỉnh về ban hành giá các loại đất hàng năm.

4.       Thuật ngữ, ký hiệu

-    Liên ngành:Gồm đại diện các ngành: Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng (nếu có bồi thường tài sản vật kiến trúc, công trình xây dựng)

-    TĐC: Tái định cư

-    CV: chuyên viên

5.       Nội dung quy trình


            Lưu đồ

        

    Mô tả

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, giao nhiệm vụ và phân công thực hiện

5.2.1.          Bộ phận văn thư tiếp nhận hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; vào sổ công văn đến và trình Giám đốc chỉ đạo thực hiện;

Hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm:

(1)    Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền kèm theo trích lục Bản đồ hoặc trích lục đo vẽ Bản đồ địa chính;

(2)    Bản xác định nguồn gốc, loại, hạng đất bị thu hồi;

(3)    Biên bản kiểm kê đất đai, tài sản trên đất bị thu hồi;

(4)    Tờ trình và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện, thành phố lập và đề nghị;

(5)    Phương án bồi thường, hỗ trợ cho từng người có đất bị thu hồi (Biên bản kiểm kê đất đai, tài sản trên đất bị thu hồi, phương án bồi thường, hỗ trợ, Bản tổng hợp ý kiến đóng góp phương án bồi thường, hỗ trợ)

(6)    Phương án bố trí tái định cư, giá đất khi thu tiền sử dụng đất tái định cư và phương án tài chính liên quan;

5.2.2.          Trưởng phòng quản lý giá – công sản xem xét phân công chuyên viên thực hiện, theo chỉ đạo của Giám đốc Sở/ Phó giám đốc Sở được phân công;

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, khảo sát thực tế và lập báo cáo tổng hợp ý kiến kiểm tra

5.2.3.          Chuyên viên được phân công chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá hồ sơ (trường hợp thiếu hồ sơ thì yêu cầu bổ sung);

5.2.4.          Khi nhận đủ hồ sơ, chuyên viên được phân công tiến hành thẩm định phương án theo các nội dung:

-       Về việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ của dự án;

-       Việc áp giá đất giá tài sản để tính bồi thường;

-       Phương án bố trí tái định cư;

-       Biểu mẫu, số liệu chi tiết của từng biểu mẫu và số liệu tổng hợp của toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

5.2.5.          Căn cứ kết quả kiểm tra, chuyên viên được phân công lập báo cáo tổng hợp ý kiến kiểm tra toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (theo mẫu BM.GCS.01.01);

Bước 3: Họp hội đồng thẩm định (Liên ngành) thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

5.2.6.          Chuyên viên được phân công lập giấy mời họp hoặc thống nhất với các Sở, Ngành có liên quan để thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

5.2.7.          Nội dung của cuộc họp hoặc đã thống nhất Liên ngành về thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do chuyên viên được phân công lập thành biên bản (theo mẫu 01), và lấy chữ ký xác nhận của các thành viên. Biên bản được gửi cho tất cả các thành viên Liên ngành và hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Bước 4: Hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

5.2.8.          Căn cứ báo cáo kết quả thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Liên ngành, hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoàn chỉnh phương án bồi thường, gửi Sở tài chính  để trình UBND tỉnh phê duyệt;

Bước 5: Lập tờ trình và trình UBND tỉnh phê duyệt.

5.2.9.          Căn cứ vào biên bản cuộc họp liên ngành chuyên viên được phân công lập dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trưởng phòng quản lý giá – công sản có trách nhiệm kiểm tra, góp ý dự thảo tờ trình.

5.2.10.     Trưởng phòng/ phó trưởng phòng phụ trách có trách nhiệm trình Giám đốc Sở ký tờ trình để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt;

Bước 6: Phê duyệt, ban hành văn bản và lưu hồ sơ

5.2.11.     Văn thư Sở có trách nhiệm gửi tờ trình tới UBND tỉnh. Sau khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, chuyên viên được phân công tập hợp, lưu hồ sơ theo qui định tại mục 6 của qui trình.

6.       Hồ sơ

STT

Tên hồ sơ

Trách nhiệm lưu

 

Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền và trích lục Bản đồ địa chính

 

 

Hồ sơ giải phóng mặt bằng và hồ sơ tài chính khác

 

 

Biên bản thẩm định liên ngành

 

 

Tờ trình phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

 

 

Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

 

Các hồ sơ trên được lưu 01 năm tại các bộ phận sau đó chuyển về bộ phận lưu trữ

7.       Phụ lục

(1)      BM.GCS.01.01: Báo cáo kiểm tra;

(2)      Mẫu 01:  Biên bản cuộc họp thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

(3)      Mẫu 02: Tờ trình phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Tin mới
Liên Kết Website
Lượt truy cập
177549