Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Skip navigation links
Giới thiệu
Chức năng , nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Kỷ yếu Sở tài chính
Tin tức - Sự kiện
Tin Bộ tài chính
Tin Sở tài chính
Công khai NSNN
Dự toán trình HĐND
Dự toán đã được HĐND QĐ
Tình hình thực hiện dự toánExpand Tình hình thực hiện dự toán
Quyết toán
Tổng hợp tình hình công khaiExpand Tổng hợp tình hình công khai
Dịch vụ tài chính
HT QLCL ISO 9001:2008
Thủ tục hành chính
Ứng dụng CNTT
Văn bản pháp quy
Kết luận thanh tra
Thông Tin Đấu Thầu
Thông tin hỗ trợ DNCơ cấu tổ chức 

1. Ban giám đốc

 1.1. Giám đốc

Họ và Tên:  Nguyễn Trọng Hưng

Địa chỉ: 15 Nguyễn Du - TP Hải Dương - Hải Dương

Điện thoại :(0320) 3 844 199               

 
   

1.3. Phó giám đốc

Họ và Tên: Nguyễn Văn Ngọc

Địa chỉ: 15 Nguyễn Du - TP Hải Dương - Hải Dương

Điện thoại:(0320) 3 856 822      

1.4. Phó giám đốc

Họ và Tên: Trần Văn Hảo

Địa chỉ: 15 Nguyễn Du - TP Hải Dương - Hải Dương

Điện thoại:(0320) 3      

2. Các phòng ban đơn vị trực thuộc: Gồm 9 Phòng ban và 01 Trung tâm

   1.   Văn phòng Sở

 • Trưởng phòng: Trần Thị Hồng Tâm

Điện thoại:(0320) 3 859 732

 • Phó trưởng phòng: 

     Điện thoại:(0320) 3 852 690 - 0903 442 839

Chức năng nhiệm vụ: Thực hiện chức năng Tổ chức – Hành chính và quản trị cơ quan bao gồm 3 mảng công việc:

a.Công tác Tổ chức và cán bộ: biên tập, thi đua khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tuyển dụng, đào tạo quy hoạch, đánh giá cán bộ, nâng lương, nâng ngạch công chức, thực hiện chính sách cán bộ và những vấn đề có liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ đến công chức , công vụ và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện theo quy định của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và hướng dẫn nghiệp vụ  của Sở nội vụ và ban Tổ chức Tỉnh uỷ về công tác tổ chức và cán bộ công chức , viên chức thuộc tỉnh, quy trình đánh giá cán bộ của cơ quan được thực hiện dân chủ, công khai đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng uỷ và lãnh đạo cơ quan và được tiến hành theo quy trình quy định với nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò của người đứng đầu cơ quan. Quá trình thực hiện công tác tổ chức cán bộ phải bảo đảm tính công khai dân chủ theo Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

b. Công tác hành chính quản trị: Phải thực hiện trình tự  các khâu công tác của một văn phòng sở, tất cả các bản sao gửi của sở bộ phận hành chính sẽ tổ chức sao và lưu trữ bản chính, lưu trữ công báo. Tất cả các khâu công văn giấy tờ phòng TCHC phải đảm bảo bí mật nhanh chóng kịp thời đúng quy định quản lý hành chính hiện hành.

Phòng TCHC chỉ đóng dấu cơ quan vào chữ ký của các chức danh Giám đốc sở, phó giám đốc sở đối với những văn bản hành chính giao dịch thông thường như giấy giới thiệu, giấy đi dường, công văn hành chính giao dịch sự vụ và các giấy tờ có liên quan đến nghiệp vụ ngân sách được giám đốc sở uỷ quyền cho thừa lệnh. Các chức danh khác khi ký cho cơ quan nếu đóng dấu cơ quan lên chức ký thì phải có ý kiến của lãnh đạo cơ quan. Việc điều xe đi công tác của các đơn vị nhất thiết phải có ý kiến đồng ý của lãnh đạo sở và được đăng ký điều xe tại phòng TCHC.

Phòng TCHC phải có trách nhiệm tham gia các quy trình thể thức văn bản đảm bảo cho văn bản gửi đi của cơ quan đúng thẩm quyền đúng trình tự phù hợp với yêu cầu quản lý công văn giấy tờ, tài liệu, do Nhà nước quy định. Có trách nhiệm thay mặt cơ quan đón tiếp khách đến giao dịch và liên hệ công tác đảm bảo văn minh lịch sự và uy tín của cơ quan.

c. Công tác kế toán cơ quan: phải tổ chức quản lý chỉ tiêu nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho cơ quan theo chế độ quy định. Đảm bảo các hạot động của cơ quan theo đúng quy chế quản lý tài chính hiện hành. Phòng tổ chức hành chính phải có trách nhiệm tham mưu việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan khi thực hiện khoán biên chế và kinh phí  quản lý hành chính đảm bảo hoạt động bình thường và từng bước nâng cấp trang bị điều kiện làm việc của cơ quan, đảm bảo tăng thu nhập và cải thiện nâng cao đời sống cho cán bộ công chức.

 1. Thanh Tra Sở
 • Chánh thanh tra:Vương Đình Quýnh

          Điện thoại:(0320) 3 852 041-0912 156 831

 • Phó Chánh thanh tra: Nhữ Hữu Nhuần

          Điện thoại:(0320) 3 852 041

 • Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Phương Hùng

          Điện thoại:(0320) 3 852 041

 • Phó Chánh thanh tra: Đặng Văn Xuyên

          Điện thoại:(0320) 3 852 041

Thực hiện chức năng thanh tra theo quy định. Các cuộc thanh tra thành lập đoàn thanh tra. Trưởng phó đoàn thanh tra do Giám đốc Sở quyết định của Chánh thanh tra. Các trưởng đoàn thanh tra khi kết thúc các cuộc thanh tra phải báo cáo tình hình thanh tra với lãnh đạo Sở và Chánh thanh tra phải chịu trách nhiệm về nội dung các cuộc thanh tra. Các kết luận thanh tra nhất thiết phải báo cáo Giám đốc sở và phó giám đốc phụ trách khối trước khi công bố. Những vấn đề đột xuất cần xử lý ngay mà vượt quá thẩm quyền của đoàn thanh tra thì trưởng đoàn thanh tra có thể báo cáo trực tiếp với Giám đốc Sở, hoặc phó giám đốc phụ trách khối để xin ý kiến giải quyết sau đó báo cáo lại cho Chánh thanh tra biết để điều phối công việc.

Các đoàn thanh tra thực hiện chức năng thanh tra (theo quyền hạn của thanh tra sở) phải chấp hành đúng quy định bảo vệ bí mật số liệu và kết quả thanh tra. Các báo cáo nghiệp vụ thanh tra, kết quả thanh tra lên cấp trên ban thanh tra có trách nhiệm trình, báo cáo Giám đốc sở hoặc phó giám đốc phụ trách khối phê duyệt và ký trước khi gửi lên cấp trên.

Con dấu của Ban thanh tra chỉ được đóng vào các văn bản có tính chất nghiệp vụ thanh tra và không phải con dấu đại diện chủ thể cơ quan.

Ban thanh tra có trách nhiệm thay mặt cơ quan tiếp nhận đơn thư của công dân, cơ quan đơn vị, tổ chức tiếp dân theo quy định. Những vấn đề khiếu nại, khiếu tố của công dân theo thẩm quyền phải chủ động giải quyết theo quy định và phải báo cáo lãnh đạo Sở về định hướng và giải pháp giải quyết cac vụ việc khiếu nại, đơn thư của công dân và các cơ quan. Không để ách tắc và tồn đọng  đơn thư.

 1. Phòng Tài chính đầu tư
 •  Trưởng phòng: Đoàn Quang Sơn

           Điện thoại: 03203.840.736

 •  Phó trưởng phòng: Bùi Bá Sứng

           Điện thoại:03203.840.736 

           Phó trưởng phòng: Trần Mạnh Thắng

           Điện thoại:03203.840.736

       Chức năng nhiệm vụ:

- Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách; kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết; xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hoà vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương;

- Tham gia về chủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư do tỉnh quản lý;

- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, xã; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, huyện;

- Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương theo quy định;

- Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

   4.    Phòng kế hoạch ngân sách

 • Trưởng phòng: Trần Thị Hải Hà      

             Điện thoại:(0320) 3 853 843                                          

            Phó trưởng phòng: Phạm Thị Mai

             Điện thoại:(0320) 3 853 843

 • Phó trưởng phòng: Nguyễn Khắc Hoè

             Điện thoại: (0320) 3 853 843

 • Phó trưởng phòng: Bùi Thị Ánh

             Điện thoại:(0320) 3 853 843

Chức năng nhiệm vụ: Có trách nhiệm tham mưu tổng hợp giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách,kiểm tra thực hiện ngân sách, quyết toán ngân sách, điều hành và phân bổ thu chi ngân sách ở địa phương theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các huyện, thành phố, các Sở ngành theo quy định của Luật Ngân sách và hướng dẫn của Giám đốc Sở. Khi Giám đốc Sở quyết đinh mới được thực hiện.Phòng Kế hoạch ngân sách phải thực hiện chế độ báo cáo tổng hợp định kỳ, báo cáo đột xuất phát sinh về tiến độ thu. Chi ngân sách theo kế hoạch, phối hợp với các phòng ban khác nắm và tổng hợp những vấn đề phát sinh và đề xuất các giải pháp xử lý các vấn đề trên với Giám đốc Sở để trình UBND tỉnh. Bộ tài chính quyết định.

-Những văn bản của cấp trên duyệt chuyển cho sở trình cấp bổ xung kinh phí hoặc công vụ đột xuất mà lãnh đạo Sở chuyển xuống các phòng nghiệp vụ theo chức năng của phòng thì phòng ban đó phải chủ động nghiên cứu đề xuất phương án giải quyết với Giám đốc Sở hoặc phó Giám đốc phụ trách khối để xem xét phê duyệt.

-Những vấn đề phát sinh liên quan đến cân đối chi ngân sách mà không nằm trong kế hoạch được duyệt thì các phòng quản lý nghiệp vụ trước khi trình lãnh đạo duyệt phải trao đổi thống nhất với phòng KHNS khả năng về nguồn của ngân sách có cấp được hay chờ cân đối ngân sách để tham mưu và trình lãnh đạo Sở được chính sác kịp thời.

    5.   Phòng quản lý ngân sách xã

 • Trưởng phòng: Đinh Quang Cường

           Điện thoại:(0320) 3 856 280

 • Phó trưởng phòng: Vũ Thị Huệ

           Điện thoại:(0320) 3 856 280

 • Phó trưởng phòng: Phạm Thành Hiệp

           Điện thoại:(0320) 3 856 280

 • Phó trưởng phòng: Hoàng Long

           Điện thoại:(0320) 3 856 280

 

Chức năng -  nhiệm vụ: Thực hiện việc điều hành công vụ và quản lý nghiệp vụ dự toán được duyệt, theo trình tự từ khâu dự toán, chấp hành dự toán, quyết toán. Những vấn đề ngoài kế hoạch nhất thiết phải trình lãnh đạo Sở và đề xuất các giải pháp xử lý nghiệp vụ. Việc cấp phát cho những mục tiêu chương trình và cho các xã mất cân đối nhất thiết phải đảm bảo đúng trình tự nghiệp vụ quản lý tài chính ngân sách và phải được lãnh đạo Sở phê duyệt trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

6.   Phòng tin học và Thống kê tài chính

 • Trưởng phòng: Hà Thanh Trúc

          Điện thoại:(0320) 3 840 902

 • Phó trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Cường

          Điện thoại:(0320) 3 837 182 - 0983 328 746

Thực hiện chức năng tham mưu cho lãnh đạo sở tổ chức, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện thông tin và thực hiện công tác thống kê tài chính, ngân sách, giá cả, tiếp nhận quản lý và điều hành hoạt động mạng hạ tầng truyền thông của sở. Hỗ trợ chuyển giao các ứng dụng CNTT trong ngành tài chính. Xây dựng cơ sở dữ liệu và duy trì hệ thống mạng  về quản lý ngân sách, quản trị cơ sở dữ liệu và chương trình ứng dụng quản lý ngân sách,… theo quy định tại Quyết định số 268/QĐ-TCCB-STC ngày 20/02/2006 của Giám đốc Sở tài chính: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Tin học và Thống kê tài chính.

 1. Phòng Tài chính HCSN
 • Trưởng phòng: Nguyễn Phúc Thành

          Điện thoại:(0320) 3 852 784 – 0903.424.515

 • Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Vân

         Điện thoại:(0320) 3 852 784

 • Phó trưởng phòng: Phạm Văn Tuân

         Điện thoại:(0320) 3 852 784

 • Phó trưởng phòng: Lê Thị Hồng Thuý

         Điện thoại: (0320) 3 852 784

 • Chức năng nhiệm vụ: Thực hiện việc quản lý dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị theo kế hoạch được duyệt, theo tiến độ quy định. Đối với các cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp khối tỉnh những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch nếu đã được lãnh đạo Sở phê duyệt thì phối hợp với phòng KHNS biết để cân đối nguồn trên tinh thần phối hợp quản lý công tác nghiệp vụ.

Phòng có trách nhiệm phối hợp tổ chức hướng dẫn lâp kế hoạch dự toán hàng năm, quản lý, kiểm tra công tác thực hiện dự toán, quyết toán, công tác hạch toán kế toán và chế độ quản lý tài chính hiện hành ở các đơn vị HCSN khối tỉnh theo quy định (đối với các cơ quan hành chính thực hiện khoán biên chế và kinh phí hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính theo Nghị định 130-NĐ/CP ngày 17/10/2005 và Nghị định 43-NĐ/CP ngày 25/4/2006 của chính phủ). Thực hiện việc phối hợp quản lý kinh phí ủy quyền của Trung ương cấp qua tỉnh và các chương trình mục tiêu(nguồn kinh phí sự nghiệp), kinh phí các chương trình đề án được phân bổ ở các Sở, ngành phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

 1. Phòng quản lý Giá – Công sản:
 • Trưởng phòng: Dương Văn Xuyên

              Điện thoại:(0320) 3 852 040 - 0904 218 376

 • Phó trưởng phòng: Nguyễn Việt Phương

             Điện thoại:(0320) 3 852 040

 • Phó trưởng phòng: Nguyễn Huân

             Điện thoại:(0320) 3 852 040

 • Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Vi

             Điện thoại:(0320) 3 852 040

Chức năng nhiệm vụ: Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giá theo quyết định số 4308/2004/QĐ – UB ngày 26/10/2004 của UBND tỉnh Hải Dương: V/v ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hải Dương và thực hiện chức năng quản lý tài sản công theo tinh thần Thông tư 54/TC/TCCB ngày 14/7/1995 của Bộ Tài chính và các công cụ cụ thể ở địa phương liên quan đến tài sản là do lãnh đạo Sở giao.

Phòng có trách nhiệm cung cấp thông tin giá vật liệu xây dựng, và các loại giá khác theo quy định và thực hiện nhiệm vụ thẩm định giá đền bù giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất. Phối hợp tham gia với các phòng, ban có liên quan trong công tác quản lý công sản. Đề xuất các vấn đề về quản lý tài sản công và những vấn đề do lãnh đạo Sở

     9. Phòng  Tài chính - Doanh nghiệp

               Trưởng phòng   : Ông Nguyễn Đình Tuấn

Cố định            : 0320.3.853.853                     Di động            : 0989.111.815

Phó trưởng phòng         : Bà Vũ Thu Hường

Cố định            : 0320.3.857.525                     Di động            : 0984.091.546

Phó trưởng phòng         : Bà Phạm Thị Hương

Cố định      : 0320.3.857.525                     Di động            : 0936.548.555

Phòng Tài chính doanh nghiệp bao gồm các chức năng, nhiệm vụ sau:

a) Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

b) Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của công ty nhà nước; kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

đ) Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp trên địa bàn, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

e) Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra thực hiện Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003; Thông tư số 41/2012/TT-BTC ngày 11/4/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012; Phòng Tài chính doanh nghiệp có thêm chức năng, nhiệm vụ cụ thể khác:

- Hướng dẫn các DN, HTX được nhà nước giao kế hoạch, lập kế hoạch, thực hiện thẩm định kế hoạch. Trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch và dự toán kinh phí đối với các sản phẩm dịch vụ công ích.

- Cấp phát, thanh quyết toán sản phẩm được giao kế hoạch và kinh phí thanh toán đối với các sản phẩm, dịch vụ công ích cho các DN; HTX được nhà nước giao kế hoạch trình cấp có thẩm quyền (UBND tỉnh) phê duyệt.

- Thẩm định mức chi đào tạo, kinh phí đào tạo nghề cho người lao động khi sắp xếp lại DN đối với các cơ sở đào tạo nghề từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

- Hằng năm cùng với các cơ quan liên quan rà soát xây dựng, thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh bổ sung vốn điều lệ đối với các doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

- Phổ biến, hướng dẫn cho các DN, HTX thuộc địa phương quản lý về chế độ, chính sách mới về tài chính, chính sách ưu đãi đầu tư vào các ngành nghề cũng như địa bàn được nhà nước khuyến khích.

- Xem xét, đề xuất việc đánh giá, xếp loại DN hàng năm; đồng thời tham gia việc xét, xếp hạng DN theo quy định của nhà nước.

- Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của các DN đầu tư nước ngoài trên địa bàn theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tài chính.

    10. Trung tâm Tư vấn và dịch vụ Tài chính

·         Giám đốc trung tâm: Nguyễn Đồng Kim

      Điện thoại:(0320) 3 830 193

·         Phó giám đốc trung tâm: Nguyễn Thị Trang

Điện thoại:(0320) 3 830 194

·         Phó giám đốc trung tâm: Trần Thị Hoài Thu

Điện thoại:(0320) ...... –

Là đơn vị sự nghiệp đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, có chức năng tổ chức hoạt động Tư vấn - Dịch vụ về tài sản và thẩm định giá; phối hợp với các phòng ban của sở tổ chức các hoạt động tập huấn đào tạo, các dịch vụ tài chính khác theo quy định v.v….

Tin mới
Liên Kết Website
Lượt truy cập
281483